Co se děje s čínskými tonery po použití? Tajně se skládkují!

Rubrika: Novinky

Neuvěřitelných 10 milionů použitých kompatibilních tonerových kazet bylo nalezeno v tajném skladu v jihovýchodním Španělsku. Likvidace použité tonerové kazety je velmi náročná a nákladná, pro zločinecké organizace tak vzniká velká příležitost v jejich tajném skladování.

 

 

Takový tajný sklad byl nyní objeven během operace pod názvem „Murton“ v městečku v Baños y Mendigo, v regionu Murcia jihovýchodního Španělska. Během zátahu došlo k zatčení tří osob různých národností, které byly obviněny z trestných činů proti přírodním zdrojům a životnímu prostředí, nezákonném nakládání s majetkem a z členství v zločinecké organizaci.

 

Ve skladu bylo nalezeno 5 000 tun (zhruba 10 000 000 kusů) použitých tonerových kazet. Tonery byly poházeny po zemi, v papírových krabicích i ve velkých pytlích. Všude byla vysoká vrstva rozsypaného tonerového prachu.

 

 

Uvolnění tonerový prach je velice rizikový pro zdraví, obsahuje mikroskopické částice látek, jakými jsou například chrom, anorganické kyanidy, akryly, vývojové a termoplastické částice, které pronikají do plic a krevního řečiště. Tonerový prášek se šíří vzduchem desetkrát rychleji než obyčejný prach, způsobuje alergie, kontaminuje půdu a vodu, představuje zvýšené riziko vzniku karcinomů.

 

Kdo je za likvidaci použitých tonerových kazet vždy odpovědný:

Za odpady, tedy i za likvidaci použitých tonerových kazet, je vždy odpovědný původce odpadu – ten, kdo z výrobku udělal odpad. V případě tonerových kazet ten, kdo tonerovou kazetu vypotřeboval. I když původce odpadu někomu zaplatí za správnou likvidaci odpadu, je vždy odpovědný za jeho bezpečnou a správnou likvidaci. Této odpovědnosti se nelze nijak zbavit.

 

Co nařizuje legislativa v oblasti likvidace použitých tonerových kazet v České republice:

Použité tonerové kazety jsou považovány za elektroodpad a původce odpadu je má povinnost likvidovat tonerové kazety v souladu s nařízeními pro likvidaci elektroodpadu. K tomu existuje dokument vydaný Ministerstvem životního prostředí ze dne 18. 04. 2016, který umožňuje nad rámec likvidace jako elektroodpadu provádět renovace tonerových kazet a k tomuto účelu se i sbírat a v mimořádných případech je umožňuje vhazovat do směsného komunálního odpadu.

 

Jak se správně likvidují použité tonerové kazety v případě fyzické osoby (spotřebitele):

I když je tonerová kazeta považována za elektroodpad, není dobré ji vhazovat do červených kontejnerů na elektroodpad. Z toneru se usypává tonerový prášek, který by znečistil veškerou elektroniku uvnitř kontejneru. Výsledkem je škoda a žádný užitek.

Originální tonery vykupují renovátoři tonerových kazet, například Carcoll či KMP Bürotechnik. Prodejem použitých originálních tonerů se zbohatnout nedá, ale zaslání cena výkupu většinou zaplatí. V některých obcích je zřízen systém sběru použitých tonerových kazet Šetřipřírodu.cz. Do sběrných boxů je možné vhazovat použité tonery i inkoustové náplně.

Kompatibilní (neoriginální) tonery není možné žádným způsobem renovovat ani je použít jako surovinu pro další průmysl. Je možné je vhodit do sběrných boxů použitých tonerových kazet Šetřipřírodu.cz, odkud poputují do spalovny. Životní prostředí tak zamoří, ale o trochu méně, než když se skládkují.

Poslední možnost je vhodit je do směsného komunálního odpadu. Nadělá se tím méně škody, než vhozením do červené popelnice na elektroodpad, ale k zamoření životního prostředí dojde. Těla kompatibilních tonerů jsou plné zakázaných zpomalovačů hoření, které se skládkováním i spalováním uvolňují a zamořují životní prostředí v celé Evropě. Mají totiž schopnost putovat na velké vzdálenosti a kumulovat se v životním prostředí i v lidském organismu.

Ideálním řešením je předcházení vzniku odpadu, koupí renovovaného originálního, nebo alespoň originálního toneru. Významní renovátoři v České republice nabízející ekologicky šetrné tonery jsou Armor a KMP Bürotechnik.

 

Jak se správně likvidují použité tonerové kazety v případě firmy nebo podnikající fyzické osoby:

Použité tonerové kazety není možné ukládat na skládky, protože se jedná o odpady, které vznikly z výrobků podléhající zpětnému odběru. Tedy firma musí zajistit jejich likvidaci spalováním. Běžně vydávané potvrzení o převzetí k ekologické likvidaci od prodejců kompatibilních tonerů nemá hodnotu ani papíru samotného. Žádný z prodejců nemá obvykle povolení ke zpracování odpadu, tedy nesmí s odpadem nakládat, tedy vydáním takového dokladu na sebe naopak firma upozorňuje, že použitou tonerovou kazetu likviduje prostřednictvím neoprávněné osoby, přičemž odpovědnost za bezpečnou a správnou likvidaci nelze na takovou osobu přenést – tedy firma sama říká, že tonery likviduje zcela špatně.

 

Co tedy s použitým tonerem?

V případě originálního nebo dříve renovovaného originálního toneru je to jednoduché – stačí jej předat či prodat oprávněné osobě, například Carcoll či KMP Bürotechnik.

V případě kompatibilního tonerů zajistit jeho spálení v spalovně s oprávněním na spalování tonerových kazet a tonerového prášku dle Katalogu odpadů.

Stejně jako u spotřebitelů, je nejjednodušším řešením předejít vzniku odpadu, zakoupením originálního nebo dříve renovovaného originálního toneru a jeho předáním k renovaci.

 

Zdroj: The Recycler. Spanish Civil Guard finds 5,000 tons of clandestine waste toners. [online].